Sofinanciranje

Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini 

GeoEnergetika d.o.o. je na javnem razpisu Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini uspešno pridobila sofinanciranje za projekt »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov«.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: operativni program) je prispevati k specifičnemu cilju »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si.


S-IPR: Sistem inteligentne procesne razsvetljave za pametne tovarne

GeoEnergetika d.o.o. je s projektom S-IPR uspešno kandidirala za sredstva na tretjem odpiranju Javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte 2«. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: operativni program) je prispevati k specifičnemu cilju »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.


S-IPR bo posledično funkcioniral kot ključni zaznavni in mrežni element implementacije koncepta pametnih tovarn ter omogočal doseganje komplementarnih izboljšanj na področju procesne in energetske učinkovitosti. Projekt je skladen z namenom javnega razpisa, saj prispeva k razvoju novih izdelkov na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (S4), primarno področja Tovarn prihodnosti, kot tudi področij Pametnih mest in skupnosti ter Mrež za prehod v krožno gospodarstvo. Skladen je tudi s ciljem razpisa povečanja konkurenčnosti sodelujočih podjetij na podlagi razvoja novih izdelkov z visoko dodano vrednostjo.

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu kot tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih. Z javnim razpisom se želi povečati stroškovna konkurenčnost slovenskega gospodarstva in zmanjšati morebitne cenovne pritiske na slovenske dobavitelje vmesnih proizvodov v globalnih verigah vrednosti.Predvideno trajanje projekta je 24 mesecev, z načrtovanim zaključkom v juliju 2022. Skupna vrednost projekta znaša 642.210,50 EUR, pri čemer znesek nepovratnih sredstev znaša 288.994,71 EUR.

 

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na spletni povezavi: www.eu-skladi.si

Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020-2021


Ministrstvo za kulturo je podjetju GeoEnergetika d.o.o. v letu 2020 na javnem razpisu za »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020-2021« (JR CzK 2020-2021) znotraj sklopa A3 (Kreativni povezovalnik) dodelilo nepovratna sredstva v višini 30.000 EUR za projekt Razvoja krajinske LED svetilke Ethna. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).


Namen javnega razpisa je v podpori in razvoju inovativnih idej, podjetij oz. projektov s področja kreativnega kulturnega sektorja (KKS), spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij s področja KKS, sodelovanja med KKS in gospodarstvom ter prenos novih idej v gospodarstvo, spodbujanje podjetništva v KKS skozi sodelovanje z mentorji in vključitvami v mentorske programe ter dvig števila zaposlenih v podprtih projektih.


Krajinska LED svetilka Ethna bo radikalno inovirala področje izražanja krajinskih posebnosti lokalnih in regionalnih okolij. Sodobnost oblike in tehnologije ter večnamenske osvetlitvene funkcionalnosti bo združevala s simbolnim izražanjem naravne in kulturne dediščine prek integracije reprezentativnih materialov in motivov, navezavo na poučne digitalne vsebine ter možnostjo individualizacije, s čimer bo krepila zavedanje javnosti o naravni in kulturni zgodovini krajine.


GeoEnergetika bo Ethno razvila ob sodelovanju predstavnice kreativnega kulturnega sektorja ter mentorja, ki ga bo izbrala iz mentorske sheme Centra za kreativnost.


Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si


Logotipi Ministrstva za kulturo, Centra za kreativnost in Evropskega sklada za regionalni razvoj


Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me 2020/2022

 

Družbi GeoEnergetika d.o.o. je Zavod RS Slovenije v letu 2021 odobril ponudbi, ki ju je oddala na Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2020/2022 v višini 7.992 EUR in 6.000 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Namen javnega povabila je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine, kar jim bo omogočilo izboljšanje dostopa do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve ter pomembno prispevalo k dvigu njihove  zaposljivosti, socialnega kapitala, dolgoročni socialni vključenosti ter enakim možnostim na trgu dela. Delodajalci si bodo z zaposlitvijo brezposelnih oseb iz ciljne skupine in prejetjem subvencije zagotovili delovno silo in povečali konkurenčnost podjetja.


Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.siDelovni preizkus 2020/2021Družbi GeoEnergetika d.o.o. je Zavod RS Slovenije v letu 2021 odobril ponudbo, ki jo je oddala na Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov delovnega preizkusa 2020/2021. Vrednost nepovratnih sredstev znaša 278 EUR, ki predstavljajo standardni strošek izvedbe delovnega preizkusa za eno osebo. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS). 


Namen delovnega preizkusa je brezposelnim omogočiti, da pred zaposlitvijo oz. pred odločitvijo o nadaljnjih korakih pri izdelavi zaposlitvenega načrta, preizkusijo svoja znanja, veščine, kompetence in / ali spretnosti na konkretnem delovnem mestu. Delodajalci lahko z delovnim preizkusom bodočega sodelavca oz. sodelavko pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo.


Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si
Trajno zaposlovanje mladih 2020


Podjetju GeoEnergetika d.o.o. je bilo leta 2020 s strani Zavoda RS za zaposlovanje v okviru javnega povabila "Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 2020" odobrenih 4.992 EUR subvencije. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS).

Namen javnega povabila je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine za nedoločen čas. S tem se prispeva k njihovi delovni in socialni aktivaciji pa tudi zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Delodajalci bodo za njihovo zaposlitev prejeli subvencijo, si zagotovili delovno silo in povečali konkurenčnost.


Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si


Digitalizacija trženjskih gradivV okviru prijave na Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv, je bilo GeoEnergetiki d.o.o. odobrenih 7.945 EUR subvencije za realizacijo aktivnosti, ki jih ob družba izvedla s pomočjo zunanjih izvajalcev:

 1. Izdelava video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov/storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem.
 2. Izdelava predstavitvenih e-katalogov v vsaj treh tujih jezikih, vključno s prevajanjem.


Javni razpis je objavila Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije z namenom blaženja posledic epidemije COVID 19 za mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji prek sofinanciranja upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: https://eu-skladi.si


SPIRIT sofinanciranje nastopa na sejmu Light + Building 2020 logotipi
Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2Podjetje Geoenergetika d. o. o. je skupaj s podjetjem Impedanca d.o.o. pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobilo sredstva na Javnem razpisu za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 za projekt z nazivom Pametna ulična LED svetilka z integriranim sistemom za monitoring okolja, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR).

Namen projekta je razviti inovativen produkt - svetilko, ki bo spremljala in zajemala podatke o realnem okolju, jih pošiljala v omrežje ter z obdelanimi podatki pripravljala poročila in alarme v primeru, da so izmerjene vrednosti izven normativov.  

Projekt je skladen s prednostnimi področji S4, in sicer se prispeva k uresničevanju cilja področja »Pametna mesta in skupnosti« po razvoju globalno konkurenčnih sistemskih rešitev na področju pametnih omrežij in IT omrežij z uporabniškimi rešitvami. 

Cilji projekta so :

 • Razviti svetilko, ki bo spremljala različne fizikalne parameter na mikro lokaciji in
 • kreirala poročila in alarme iz prejetih podatkov v realnem času na mikro lokaciji, ter
 • razviti strežniško aplikacijo, ki bo omogočala prikaz podatkov, zajetih iz pametne svetilke in nastavitve za posamezno svetilko in nastavitve za generiranje alarmov. 


Projekt bo trajal do marca 2020, skupna vrednost operacije znaša 1.069.494,95 EUR, odobrena višina subvencije za celoten konzorcij je 434.468,21 EUR, pri čemer je GeoEnergetiki namenjeno 177.422,82 EUR.


Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si
Vavčer za digitalni marketingPodjetje GeoEnergetika d.o.o. je v letu 2020 od Slovenskega podjetniškega sklada po javnem pozivu za Vavčer za digitalni marketing pridobilo nepovratna sredstva v višini 5.000 EUR za sofinanciranje stroškov izdelave spletne trgovine in rezervacijske platforme. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Namen in cilj javnega poziva je v spodbujanju mikro, malih in srednje velikih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.


Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si
Preboj slovenske pametne razsvetljave na irski trgGeoEnergetika d.o.o. je kot vodilni partner konzorcija, v katerega sta vključeni tudi podjetji Impedanca d.o.o. in Garex d.o.o., uspešno kandidirala na javnem razpisu »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020-2022« s prijavljenim projektom Preboja slovenske pametne razsvetljave na irski trg. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tuih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) je konzorciju odobrila nepovratna sredstva v višini 239.550 EUR, od tega za GeoEnergetiko d.o.o. 92.850 EUR. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

V okviru prijavljenega projekta nameravajo konzorcijski partnerji pristopiti k združevanju dopolnjujočih se produktnih rešitev vsakega od članov ter s ponudbo celovitega sistema pametne LED razsvetljave do konca leta 2021 uspešno prodreti na ciljni irski trg. 

Cilji projekta so:

 • Pridobivanje ključnih informacij in priprava strategije vstopa na tuj trg;
 • udeležba na sejmih;
 • priprava in distribucija promocijskih materialov;
 • krepitev kompetenc zaposlenih na področju prodora na tuje trge;
 • vstop vseh treh partnerjev na nov tuj trg (Irska).

Rezultati projekta bodo:

 • Izdelan poslovni načrt in načrt trženja;
 • sklenjene vsaj 3 pogodbe o sodelovanju;
 • udeležba na vsaj 6 izobražavanjih in 6 usposabljanjih;
 • ustvarjen prihodek na tujih trgih.

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: https://eu-skladi.si


SPIRIT sofinanciranje nastopa na sejmu Light + Building 2020 logotipi


Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019
Ministrstvo za kulturo je podjetju GeoEnergetika d.o.o. v letu 2019 na javnem razpisu za »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019) znotraj sklopa A3 (Kreativni povezovalnik) dodelilo nepovratna sredstva v višini 30.000 EUR za projekt razvoja Inovativnega urbanega LED osvetlitvenega sistema Bruma. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).


Namen javnega razpisa je v podpori in razvoju inovativnih idej, podjetij oz. projektov s področja kreativnega kulturnega sektorja (KKS), spodbujanja nastajanja in delovanja podjetij s področja KKS, sodelovanja med KKS in gospodarstvom ter prenos novih idej v gospodarstvo, spodbujanje podjetništva v KKS skozi sodelovanje z mentorji in vključitvami v mentorske programe ter dvig števila zaposlenih v podprtih projektih.


Osvetlitveni sistem Bruma meri na neizkoriščen tržni potencial na področju estetsko-funkcionalne osvetlitve in poživitve urbanih površin, ki ga obstoječi izdelki zaradi tehnološke nedovršenosti in neustrezanja okoljskim predpisom ne morejo ustrezno nasloviti. Sistem bo odlikovala modularna sestava, energetska varčnost in okoljska skladnost ter napredni sistemi krmiljenja in nadzora, ki bodo omogočali kreativne scenske osvetlitve.


Pri razvoju osvetlitvenega sistema bo sodelovalo podjetje ADESCO, d.o.o., ki se s svojo dejavnostjo uvršča področje KKS. Z razpisom predpisano mentoriranje pri projektu bo izvajal mag. Luka Mali.


Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si


Logotipi Ministrstva za kulturo, Centra za kreativnost in Evropskega sklada za regionalni razvoj

Vavčer za digitalni marketingPodjetje GeoEnergetika d.o.o. je v letu 2019 od Slovenskega podjetniškega sklada po javnem pozivu za Vavčer za digitalni marketing pridobilo nepovratna sredstva v višini 1.500 EUR za sofinanciranje stroškov izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedbo testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Namen in cilj javnega poziva je v spodbujanju mikro, malih in srednje velikih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.


Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.siZAHTEVA .LTD DATOTEKE

Prosimo, če nam posredujete vaš elektronski naslov, na katerega boste prejeli zahtevano datoteko.
Izjemoma se lahko zgodi, da bomo zaradi potrebe po varovanju poslovnih interesov za izpolnitev vašega zahtevka potrebovali nekaj dni. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.